ADAS systeem

Advanced Driver Assistance Systems高级驾驶员辅助系统

          Ook voor anderen dan instructeurs en examinatoren kan de Rijprocedure een nuttige functie hebben. Voor de rijbewijsbezitter bijvoorbeeld is de Rijprocedure een compleet naslagwerk aan de hand waarvan hij zijn eigen rijvaardigheid kritisch kan bezien. Voertuigen zijn uitgerust met rijhulpsystemen. Deze worden ook wel ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) genoemd. Een overzicht met veel voorkomende rijhulpsystemen staat in ‘het ADAS Woordenboek’ van de ADAS alliantie. Voor het meest wenselijk gebruik van deze rijhulpsystemen zijn er in 2023 algemene richtlijnen opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van deze rijprocedure. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld op basis van de volgende uitgangspunten: 1. De bestuurder is altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rijtaak, dus niet de auto of de rijhulpsystemen. 2. Een goede rijvaardigheid van de bestuurder blijkt uit veilig, comfortabel, sociaal en aangepast rijden. Dit mag met en zonder rijhulpsystemen. 3. Van de rijhulpsystemen weet de bestuurder redelijkerwijs waarvoor deze dienen, hoe deze werken en hoe hij deze zo goed mogelijk kan gebruiken. 4. De bestuurder weet dat: a. namen van rijhulpsystemen kunnen verschillen tussen auto’s (types en merk); b. ondanks dat rijhulpsystemen dezelfde functionaliteit hebben, de uitvoering of manier van bedienen tussen auto’s (types en merk) kunnen verschillen; c. weg-, weers- en verkeersomstandigheden van invloed kunnen zijn op de werking van de rijhulpsystemen. 5. De bestuurder weet wat een rijhulpsysteem kan én dat het rijhulpsysteem grenzen heeft aan wat het kan. 6. De bestuurder kan zich doelbewust door de rijhulpsystemen laten informeren of ondersteunen (met uitzondering van noodsystemen). 7. De bestuurder onderkent het risico van negatieve gedragsaanpassingen van zichzelf als gevolg van het rijhulpsysteem. Bijvoorbeeld een kleinere volgafstand omdat in noodsituaties de auto toch wel afremt.
 
 
 

在2023年1月1日开始实施的新版Rijprocedure增加了这些条款:除了教练和考官,驾驶程序还可以对其他人具有有用的功能。例如,对于持有驾照的人来说,驾驶程序是一个完整的参考手册,可以用来批判性地审视自己的驾驶技能。

车辆配备了驾驶辅助系统,也称为ADAS(高级驾驶员辅助系统)。常见的驾驶辅助系统概述列在ADAS联盟的“ADAS词典”中。

为了最理想地使用这些驾驶辅助系统,2023年的这份驾驶程序在第1章和第2章中包含了通用准则。这些准则基于以下原则制定:

 1. 驾驶员始终对执行驾驶任务负有责任,而不是车辆或驾驶辅助系统。

 2. 驾驶员的良好驾驶技能表现为安全、舒适、社交和适应性的驾驶,这可以在有或无驾驶辅助系统的情况下实现。

 3. 驾驶员合理地了解驾驶辅助系统的用途、工作原理和最佳使用方法。

 4. 驾驶员知道:

  a. 驾驶辅助系统的名称可能因汽车(型号和品牌)而异;

  b. 尽管驾驶辅助系统具有相同的功能,但不同汽车(型号和品牌)之间的执行或操作方式可能会有所不同;

  c. 道路、天气和交通状况可能会影响驾驶辅助系统的操作。

 5. 驾驶员知道驾驶辅助系统的功能范围以及其具有的限制。

 6. 驾驶员可以通过驾驶辅助系统有意识地获得信息或支持(除了紧急系统)。

 7. 驾驶员认识到驾驶辅助系统可能会导致自己出现负面行为调整的风险。例如,由于汽车在紧急情况下会自动刹车,可能会导致跟车距离缩短。

 
 
Regenerate resp

      Overgenomen van JOAS VAN WINGERDEN NIEUWS 28 mei 2020 om 12:53

         Rijhulpsystemen nemen een steeds grotere rol in bij het besturen van een voertuig. Op den duur wordt het volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat dan ook een onderdeel van het praktijkexamen. Er wordt door verschillende instanties al onderzocht hoe dit kan worden geïmplementeerd.

Moderne auto’s kunnen op steeds meer fronten ingrijpen of de bestuurder assisteren om de rit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoewel niet iedereen deze ‘bemoeienis’ van auto’s wenselijk vindt, is het wel duidelijk dat autorijden meer en meer die kant op gaat. Uiteindelijk zullen we het stuur zelfs steeds vaker helemaal uit handen gaan geven. Het wordt door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen dan ook gezien als een ontwikkeling waar rijscholen en het CBR op moeten inspelen bij praktijklessen en -examens. Beginnende bestuurders moeten bekend worden met de mogelijkheden, maar zeker ook met de beperkingen van dergelijke systemen.

Volgens Van Nieuwenhuizen liggen er al plannen om actief te oefenen en toetsen hoe je verantwoord omspringt met de voorhanden zijnde hulpsystemen. “Er wordt gewerkt aan een integrale testmethodiek voor rijhulpsystemen waarin kennis, vaardigheden en capaciteiten van de bestuurder worden betrokken. Voor nieuwe bestuurders worden rijhulpsystemen meegenomen in de rijopleiding opdat zij weten wat rijhulpsystemen wel en niet kunnen en hoe je met deze systemen omgaat”, aldus Van Nieuwenhuizen in een beleidsreactie die door RijschoolPro in is gezien.

Hoewel het nog niet bekend is wanneer het gebruik van deze systemen werkelijk zal worden getoetst, vindt de minister het wel wenselijk dat er alvast mee wordt geoefend tijdens rijlessen. De RDW wordt in het hele verhaal betrokken om te testen wat de werking van de systemen in verschillende auto’s is en hoe dat in praktijkexamens toepasbaar is. Ook Bovag en het IBKI (instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche) kijken naar de praktische mogelijkheden en zullen op den duur waarschijnlijk met aanbevelingen voor de implementatie in praktijkexamens komen.

 
 

 

         驾驶辅助系统在汽车驾驶中扮演着越来越重要的角色。根据荷兰基础设施和水利部部长的说法,这将最终成为驾驶实践考试的一部分。各种机构正在研究如何实现这一点。

         现代汽车可以在越来越多的方面进行干预或协助驾驶员使行驶更加安全。虽然不是每个人都希望汽车进行这种“干涉”,但很明显,驾驶汽车正在朝着这个方向发展。最终,我们甚至会越来越少地将方向盘掌握在手中。荷兰基础设施和水利部部长Cora van Nieuwenhuizen认为这是一个发展趋势,驾校和CBR在实践课程和考试中必须适应。新手驾驶员必须了解这些系统的可能性,但也要了解这些系统的局限性。

       根据范·纽文豪森的说法,已经有计划积极练习和测试如何负责任地使用可用的辅助驾驶系统。 “正在研究综合的驾驶辅助系统测试方法,其中涉及驾驶员的知识、技能和能力。对于新司机,将在驾驶培训中包括驾驶辅助系统,以便他们了解驾驶辅助系统的优缺点以及如何使用这些系统。” 范·纽文豪森在RijschoolPro的一份政策回应中表示。

      尽管还不清楚什么时候实际测试这些系统的使用,但部长认为在驾驶课程中已经开始进行练习是有必要的。整个过程中都涉及到荷兰车辆管理局(RDW),以测试这些系统在不同汽车中的运行方式以及如何在实践考试中应用。Bovag和IBKI(交通工具认证和考试机构)也在考虑实际操作的可能性,并最终可能会提出有关实践考试实施的建议

About 盛宏

您的风采,我的情怀, 在人生的旅途上,盛世年华网与您同行。
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *