beloning voor bestuurders

董事会成员的报酬

Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van een ANBI die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per definitie bovenmatig. Bij de beantwoording van de vraag of een hoger vacatiegeld bovenmatig is, spelen onder andere een rol de aard en omvang van de ANBI en de maatschappelijke positie van het lid van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt. Een (vaste) vergoeding die niet afhankelijk is van het bijwonen van vergaderingen en de daarbij behorende voorbereiding, kan in beginsel niet als vacatiegeld worden aangemerkt. Uitzondering is opgenomen in het giftenbesluit 2014 onder punt 3.4. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen. Lees hier meer over vacatiegeld en onkostenvergoeding>>>;

董事会成员的报酬

确定政策的 ANBI 董事会成员不得获得任何报酬,除了所发生费用的津贴和不过分的出勤费(UR AWR 1994 第 1a 条第 e 款下)。 在任何情况下,如果出席费用不超过《咨询机构和委员会费用法令》规定的津贴,就不算过高。 在特殊情况下可能会收取更高的出勤费,因此不一定过高。 ANBI 的性质和规模以及决定政策的机构成员的社会地位在回答较高的出席费是否过高的问题时发挥了作用。 与参加会议和相关准备工作无关的(固定)费用原则上不能视为出席费。 2014 年礼品法令第 3.4 条包含一个例外。 同时担任行政职务的董事会成员可能会因此获得报酬。 在此处详细了解出勤费和费用津贴>>>;